Gaven - slik Lukas forteller om den

Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
Men også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig.
Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet.
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket!
Idag er det født dere en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids stad.
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.
Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:
Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!
Og det skjedde da englene var faret fra dem opp til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!
Og de skyndte seg og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben;
og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn.
Og alle som hørte det, undret seg over det som ble dem sagt av hyrdene;
men Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.
Luk 2,1-20.

.

Gaven - slik Matteus forteller om den

Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved den Hellige Ånd.
Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet.
Mens han nå grunnet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.
Men alt dette skjedde forat det skulle oppfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier:
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.
Da nå Josef var våknet opp av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin hustru til seg.
Og han holdt seg ikke til henne før hun hadde født sin sønn, og han kalte ham Jesus.

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa:
Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham.
Men da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham.
Og han sammenkalte alle yppersteprestene og de skriftlærde blant folket og spurte dem hvor Messias skulle fødes.
De sa til ham: I Betlehem i Judea; for så er skrevet ved profeten:
Og du Betlehem i Juda land, du er ingenlunde den ringeste blant høvdingene i Juda; for fra deg skal utgå en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.
Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye om tiden da stjernen hadde vist seg;
og han sendte dem til Betlehem og sa: Gå og spør nøye om barnet; og når dere har funnet det, da si meg til, forat også jeg kan komme og tilbe det!
Da de hadde hørt kongens ord, dro de avsted; og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over det sted hvor barnet var.
Og da de så stjernen, ble de over all måte glade.
Og de gikk inn i huset og så barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det, og opplot sine gjemmer og bar frem gaver til det: gull og røkelse og myrra.
Og da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei bort til sitt land.
Men da de hadde dratt bort, se, da åpenbarer Herrens engel seg i en drøm for Josef og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier deg til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det.
Da stod han opp og tok barnet og dets mor om natten og dro bort til Egypten,
og han ble der til Herodes' død, forat det skulle oppfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.
Da Herodes nå så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred, og han sendte bud og lot drepe alle de guttebarn som var i Betlehem og alt landet deromkring, fra to år og derunder, efter den tid han nøye hadde utspurt av vismennene.
Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremias, som sier:
En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage; Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mere til.
Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypten og sier:
Stå opp, ta barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod barnet efter livet.
Og han stod opp og tok barnet og dets mor og kom til Israels land.
Men da han hørte at Arkelaus var konge i Judea efter sin far Herodes, fryktet han for å dra dit; men han ble varslet av Gud i en drøm og dro bort til Galilea.
Og han kom og tok bolig i en by som heter Nasaret, forat det skulle oppfylles som er talt ved profetene, at han skal kalles en nasareer.
Matt 1,18-2,23.

.

Gaven - slik Paulus forteller om den

For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 6,23.

For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave.
Ef 2,8.

Gud være takk for sin usigelige gave!
2. Kor 9,15.
(NO30)


HRIn His Image Logo