Bær frukt som er omvendelsen verdig

HR

Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne
komme til hans dåp, sa han til dem:
Ormeyngel! hvem lærte dere å fly for den kommende vrede?
Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,
og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far!
for jeg sier dere at Gud kan oppvekke Abraham barn av disse stener.
Øksen ligger allerede ved roten av trærne;
derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt,
hugget ned og kastet på ilden.
Matt 3,7-10.
Men vokt dere for de falske profeter,
som kommer til dere i fåreklær,
men innvortes er glupende ulver!
Av deres frukter skal dere kjenne dem;
kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?
Således bærer hvert godt tre gode frukter,
men det dårlige tre bærer onde frukter.
Et godt tre kan ikke bære onde frukter,
og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter.
Hvert tre som ikke bærer god frukt,
blir hugget ned og kastet på ilden.
Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter.
Matt 7,15-20.
For det er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt,
og heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt.
For hvert tre kjennes på sin frukt;
en sanker jo ikke fiken av tornebusker,
og en plukker ikke vindruer av tornekratt.
Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd,
og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd;
for hva hjertet flyter over av, det taler hans munn.
Luk 6,43-45.
Men kjødets gjerninger er åpenbare,
såsom: utukt, urenhet, skamløshet,
avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv,
avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier,
misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt;
om dette sier jeg dere forut, likesom jeg og forut har sagt,
at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;
mot slike er loven ikke.
Gal 5,19-23.
Men han sa denne lignelse:
En mann hadde et fikentre som var plantet i hans vingård,
og han kom og lette efter frukt på det, og fant ingen.
Da sa han til vingårdsmannen:
Se, i tre år er jeg nå kommet og har lett efter frukt på dette fikentre
og har ikke funnet noen; hugg det ned!
Hvorfor skal det også oppta jorden til ingen nytte?
Men han svarte ham:
Herre! la det enn stå dette år,
til jeg får gravd omkring det og lagt gjødning på,
om det kanskje kunde bære til neste år!
hvis ikke, da kan du hugge det ned.
Luk 13,6-9.
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen.
Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort,
og hver den som bærer frukt, den renser han,
forat den skal bære mere frukt.
Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere;
bli i meg, så blir jeg i dere!
Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare når den blir i vintreet,
således heller ikke dere uten at dere blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er grenene;
den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt;
for uten meg kan dere intet gjøre.
Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner,
og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner.
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere,
da bed om hva dere vil, og dere skal få det.
Derved er min Fader herliggjort at dere bærer megen frukt,
og dere skal bli mine disipler.
Joh 15,1-8.
(NO30)

HR

e-mail back home

In His Image Logo