Forfølgelse, hva er det?

Ifølge ordbøkene vil 'forfølge' si "å krenke, herje med eller vedvarende å plage, å undertrykke på grunn av rase, tro, overbevisning eller religion."

Millionvis av jøder og kristne over hele verden har vært forfulgt for sin gudsdyrkelse eller religiøse identitet. I Amerika fant mange av dem et tilfluktssted, med frihet til å dyrke Gud og bekjentgjøre sin tro, uten å være bevåket av makt og myndighet.

Men Amerika er i ferd med å forandres. Etterhvert som flere vender seg til andre guder, blir den gamle kristne tro oppfattet som mindre akseptabel.

Skolene pådytter barna at alle har en gud eller gudinne eller åndelig kraft i seg selv. Alt er knyttet sammen og alt er ett. Ungdommen blir lært opp i at jord-sentrerte religioner som gammel indiansk åndelighet eller heksemagi er helt greit, men kristendommen er for trangsynt og lite inkluderende. Den passer ikke inn i den nye globale åndeligheten som mikses ihop av klodens diverse hedenskap.

Dette overrasker ikke Jesus. Han sa vi måtte vente oss å bli fiendtlig mottatt av verden:

De som avviser Gud, vil være snare til å avvise deg, så sant du følger Ham og stoler på Ham. Er du beredt til å følge Jesus, selv når det fører påkjenninger og lidelser med seg?

 

Til ettertanke for foreldre:

Vi undres kanskje over hvordan dette kunne ramme Amerika. Hva er skjedd med ytringsfriheten? Med trosfriheten? Eller med gammeldags medmenneskelig vennlighet?

Det er en revolusjon på gang i Amerika, en kulturell og åndelig revolusjon. Ledende pedagoger og foregangsmenn på det globale plan kaller det et paradigmeskifte. Alle reglene står for spavending.

Den nye globale 'toleransen' tillater ingen toleranse overfor kristen trosutøvelse:
En internasjonal 'Erklæring om Toleransens Prinsipper' utgitt i 1995 av det sterkt radikale UNESCO og "underskrevet av medlemsnasjoner", trekker opp den nye globale standarden.
Her tilpliktes alle nasjoner å oppfylle denne internasjonale avtalen gjennom å oppdra folket til den rette utgaven av toleranse. Selv om USA ikke er offisielt medlem, har vi tatt ledertrøya med å iverksette slike revolusjonære mål.

Kikk på Unescos prinsipper for toleranse. Vi spør oss, skal kristne barn kunne verdsette noe Gud har forbudt? Se 5 Mos 18:9-13 ; Rom 1:18-32 og 1 Kor 10:11 -- og følg den forvridde logikken hos de globale oppdragere:

"Toleranse vil si å respektere, akseptere og verdsette det rike mangfoldet av verdens kulturer. Dette er ikke bare en moralsk plikt, men også et politisk og rettslig krav.
Toleranse innebærer å avvise dogmatiske og absolutte holdninger."

[nemlig bibelsk sannhet?]
"Toleranse vil si at ens eget syn ikke skal påtrykkes andre."
[vil det si slutt på friheten til å dele evangeliet?
Vil Forente Nasjoner likevel ha adgang til å forkynne sine egne synspunkter for all verden og påtrykke dem på andre?]

"Intoleranse er en global trusel og det bør iverksettes vitenskapelige studier og nettverksarbeid for å samordne det internasjonale samfunns svar på denne globale utfordringen, inkludert analyse av rotårsaker og effektive mottiltak, såvel som overvåkning.

Tiltak til å fremme toleranse og utforme holdninger av åpenhet, gjensidig høring og solidaritet må finne sted ved skoler og høyere læresteder samt ved ikke-formalisert opplæring... hjemme og på arbeidsplassen.

En må fremme rasjonelle metoder til å gi opplæring i toleranse: metoder som tar hånd om de kulturelle, sosiale, økonomiske, politiske og religiøse kilder til intoleranse, betydelige røtter til vold."

Denne anti-kristelige standard for rett og galt har gjennomimpregnert lærerskoler, pedagogiske etater og pensumplaner gjennom flere årtier. Den har revet ned grensene som Gud har satt og latt forførelsen flomme over landet. Ikke så underlig om barna mister fotfestet i en malstrøm av indre konflikter og moralsk forvirring. Når de møter påtrykket som skal likedanne dem med de nye retningslinjene for den nye toleranse uten nåde, blir de opprådde for alle faste holdepunkter.

Den sanne visdom er å finne i Bibelen. Fra eldgammel tid har Gud lært oss:

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.  
(Ordsp 22:6)
Å lære å kjenne Gud, å stole på Hans løfter og følge Hans veier. Det vil også innebære å lære å være beredt på å møte avvisning, forakt og forfølgelse for Hans navns skyld. Men belønningen er underfull langt ut over hva ord kan uttrykke: fred med Hyrden og samfunn med vår Konge i all evighet.


TANKEMØNSTERETS UTVIKLING

DET KRISTNE
PARADIGME

HUMANISTISK
PARADIGME

DET GLOBALE
PARADIGME

Stol på Gud

Stol på Deg Selv

Adlyd Staten

Personlig
ansvar

Menneskerettig-
heter erklæres

De Kollektive
ansvarsbegreper

Elsk Gud og
Mennesker

Elsk Deg Selv
(selvbildet)

Respekt for alle som retter
seg etter det nye paradigme

Synden forkastes

Tolerer alle
livsstiler

Dissens tåles ikke
(null-toleransen)

Felles verdier fra
Bibelsk sannhet

Adskill kirke
og stat

Felles verdier i
jord-sentrert åndelighet


 
Etter Berit Kjos - oversatt og gjengitt med tillatelse

Tilbake til innholdsfortegnelsen