Rettferdiggjørelsen – Frikjennelsen

”Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst:
Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?

Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg:
Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.

Og jeg så – og se: Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, stod det et lam, likesom det hadde vært slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier:
Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, for du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt . . .” (1)


Gjeldsbrevet som gikk oss imot - det tok Jesus på sitt legeme og bar det opp på korsets tre, frivillig, i vårt sted, av lydighet til Gud. (2)

Det kostet Jesu blod å gjenløse vårt gjeldsbrev og kjøpe oss fri. Jesus Kristus, vår Frelser og Gjenløser, gikk lidelsens vei til Golgata for å sone straffen for våre synder og gjenløse vårt gjeldsbrev. Anklagepunktene mot oss, våre synder, ble skrevet på Jesus og spikret fast til korset som vårt titulus. Jesus var selv vårt levende gjeldsbrev med anklagepunktene mot oss skrevet på sitt legeme, ”. . han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, . . ” (3) På hans eget titulus (gjeldsbrev) stod det ingen anklage, der stod kun skrevet hvem og hva han var, Jesus fra Nasaret, jødenes konge.


På Golgata ble våre synder strøket ut og utslettet mens blodet rant ned fra vår Frelser og Gjenløsers legeme oppe på korset. Som det står skrevet:”Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg!”( Jesaias 44:22)

For Jesus stadfestet fra korset det som Gud selv skrev nederst på gjeldsbrevet til hver synder, det samme som representanten for den keiserlige myndighet skrev på gjeldsbrevet til forbryteren som hadde betalt sin gjeld ved å sone straffen, "Betalt til fulle" - seiersropet fra Golgatas kors: Tetelestai! - Det er fullbrakt!


”Han var i Guds skikkelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.”
Fil 2:6-8

Jesus var fullkommen lydig mot Gud, og uten synd fra unnfangelsen av, og derfor skyldfri og uten gjeld til Gud. Han hadde intet gjeldsbrev han måtte gjenløse for seg selv. Da kunne han ikke ha betalt for annen synd enn sin egen. Og fordi Jesus var fullkommen rettferdig som Gud, kunne ikke hans sjel bli overgitt til dødsriket.


”Du skal ikke la den uskyldige og rettferdige miste livet. For jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig.”
2Mos 23:7

Jesus Kristus var fullkommen lydig og oppfylte Guds vilje. Derfor kunne ikke døden holde på Jesus, det var ikke mulig. Jesus seiret over døden og ble oppreist ved Den Hellige Ånds kraft den tredje dag. Han er oppstanden. Han var død, men lever i all evighet, og har nøklene til døden og dødsriket. (4) Han er gitt all makt i himmelen og på jorden. (5)

Den rettferdige Gud lot ikke den skyldfrie og rettferdige bli straffet, til evig fortapelse. (6) Jesus døde for våre synder som det skyldfrie offerlam – det fullkomne mennesket, den inkarnerte guddom – for å gjenløse vårt gjeldsbrev, og gjenoppstod fra døden til rettferdiggjørelse for hver den som tror og ved troen har fått Den Hellige Ånd i sitt hjerte som pant på at de tilhører Gud i Kristus. (7)


Jesu oppstandelse fra de døde er vår kvittering på at gjeldsbrevet er betalt. Vi får oppleve gjenløsningen, løslatelsen og friheten. Jesu død gjenløste vårt gjeldsbrev, og Jesu oppstandelse fra de døde sikrer oss friheten og det evige liv, idet vi er oppreist i Kristus ved troen på ham. ”. . idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft - han som oppreiste Kristus fra de døde.” (8) ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.”( 1Pet 1:18,19)


Noter:

1 Åp 5:1-9
2 Esaias 53
3 1Pet 2:24
4 Åp. 1:18
5 Matt. 28:18, Åp. 5:9-13
6 Salme 16:10
7 Joh 20:17; Rom 8:15; 2Kor 1:22
8 Kol 2:12
forrige side
innhold neste side