Gjeldsbrevets segl - Den Hellige Ånd

I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.
Ef 1:13,14

Det var ikke Guds vilje å pine og torturere menneskene. Det hadde menneskene i sin ondskap selv ordnet med. Tortur og pine er menneskets oppfinnelse. Det var og er, menneskers vilje. Men det var og er Guds vilje å utslette synden og frelse menneskene og gjøre alle til hans folk i Kristus Jesus, fordi han elsker menneskene og vil at alle skal bli frelst. (1)

Hvert eneste menneske har fått sitt gjeldsbrev gjenløst, for Jesus tok hele verdens synder på seg og sonet straffen for alle mennesker til alle tider. Men Jesus visste at ikke alle mennesker ville ta imot gjeldsbrevet med de utslettede anklagepunktene og få det stemplet med keiserens segl. ”For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.” (2) Derfor sa Jesus da han hadde den siste nadverd med sine disipler: ”Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgytes for mange [ikke alle] til syndenes forlatelse.”

Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.
2Kor 1:22

Gjeldsbrevet er ferdig underskrevet med Guds signatur, "Sønnen"; det er underskrevet med Jesu blod. Men det er ikke gyldig som bevis for at vi har betalt vår gjeld og ikke lenger kan bli dømt og straffet, før det keiserlige segl er satt på gjeldsbrevet - rettferdiggjørelsen. Det er Den Hellige Ånd.

Det står skrevet: ”Kom, la oss gjøre opp vår sak med hverandre, sier Herren. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, så skal de bli som den hvite ull.” (3)

Når jeg bekjenner mine synder og tar imot Jesus Kristus som min Frelser og Herre, da får jeg Guds aller største nådegave; syndenes forlatelse i Kristus Jesus. Den gaven er gjort klar ("Det er fullbrakt") og ferdig innpakket for hvert eneste menneske og synder på jorden. Det er gjeldsbrevet med de utslettede anklagepunktene og underskrevet med Jesu blod. Den gaven gis gratis, av Guds nåde alene, til hver den som vender seg til ham og i oppriktighet påkaller Herrens navn, angrer sine synder og ber om tilgivelse.


Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.
Sal 32:1-2

Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela. Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld. Sela.
Sal 32:3-5

Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet.
1Joh 1:8-9

Når vi angrer og bekjenner våre synder for Gud og takker for hans frelsesverk, da gjenopprettes fred med Gud i Kristus - Guds Sønns rettferdighet tilregnes den som tror ham som rettferdiggjør uforskyldt - ved forløsningen i Kristus Jesus. (4) For han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. (5) Vi får fred idet vi lærer frelse å kjenne ved syndenes forlatelse.

Da kan hver den som tror evangeliet pakke opp gaven som den rettferdiggjorte synder som av Guds nåde får tilgivelse på grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss på Golgata. Gaven inneholder syndenes forlatelse, rett til å bli Guds barn, medarv i Guds rike, og evig liv hos vår Gud og himmelske Far.

Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
Joh 3:3


Den Hellige Ånd er Gjeldsbrevets segl, Kongens segl.

Når jeg overgir mitt liv, min ånd, i Guds hender og tar imot gaven, da setter Gud, vår Far, den allmektige, rettferdige, sanne og hellige Gud, sitt keiserlige segl på mitt gjeldsbrev ved å gi meg Den Hellige Ånd i mitt hjerte (6) som innsegl på at jeg er kjøpt fri fra djevelens makt, at min straff er sonet og gjelden betalt, at jeg er blitt Guds barn ved adopsjonsvilkår i Kristus Jesus, blitt medarving til Guds rike, og fått det evig liv. Da får jeg som den rettferdiggjorte synder del i frelsesverket på Golgata; jeg er korsfestet med Kristus, død med Kristus, og oppreist fra døden med Kristus. Jeg er født på ny, som en ny skapning i Kristus Jesus. Den åndelige vekst begynner og den frelste sjel vokser og modnes i nåde og kjærlighet i Kristus. Det er Den Hellige Ånds verk.

Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.
Esek 36:27

”Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (7)

Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, de som tror at både Gud og djevelen, himmelen og helvetet lar seg fjerne ved å la være å tro på deres eksistens. Det er selvbedrag. Men ordet om korset er Guds kraft til frelse for hver den som tror. (8) ”De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.” Åp 7:14 For der er en sann Gud, som hører bønner og tilgir synder for Jesu Kristi skyld, på grunn av hans frelsesverk på Golgata - Den Nye Pakt i Jesu blod.

Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen majestetisk skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med lidelser. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
Jes 53:1-5


Han tok din plass på Golgatas kors.De ti konger skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers Herre og kongers Konge - seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste.
Åp 17:14Noter:

1 Jes 3:18; Esek 18:23; 1Tim 2:4; 2Pet 3:9
2 Matt 7:13,14
3 Jesaias 1:18
4 Rom 3:24
5 Jes 53:5
6 Ef. 1:13
7 Rom. 6:23
8 1Kor 1:18
forrige side
innhold startsiden