Beredt på forfølgelse?

Innledning

En kjølig dag i regnyr, tok jeg en tankevekkende tur gjennom Holocaust-museet i Washington DC.
Bildet av en Gestapo-offiser hentet fram minner om nazi-soldatene som voktet strøket vårt, i Norge under Hitlers verdenskrig. Ung som jeg var -- født i Oslo kort etter krigsutbruddet -- så glemmer jeg aldri de skjærende lydene av luftangrep, tordnende krigsfly, tilfluktsrommet i kjelleren og lydene av bombedrønn og brann i området.

Min far var med i Hjemmefronten, motstandsstyrkene i dekning - bygget opp av lojale gode nordmenn som heller ville dø enn å underkaste seg nazistenes tyranni. Han ble arrestert i ferd med å hjelpe andre tapre frihetskjempere med å flykte til det nøytrale Sverige, og han måtte utholde tortur, sult og dødsfare i tre konsentrasjonsleirer, før han ble befridd da krigen var over.
Under disse årene med undertrykkelse lærte vi hva friheten var verd.

Det norske folk hadde ikke vært vant til tyranni da nazistenes krigsskip seilte opp Oslofjorden den 9. april 1940. Men over natten overtok Hitlers fascisme der friheten ble rullet sammen og inndratt, og gamle betrodde venner kunne brått være fienden.
Motstand mot det nye regimet kunne koste livet. Men kunne vi vel underkaste oss ondskapen og forråde land og konge?

For de fleste nordmenn var saken klar. Til forskjell fra massene i Hitler-riket, hadde vi sluppet den ustanselig oppslitende propagandaen med holdningsskapende parolespråk, "frivillig" tjeneste og festiviteter som skulle feire nasjonal-sosialismens triumf på alle fronter.

Min vandring langs Holocaust-utstillingen begynte i avdelingen for nazistenes propaganda. Fra stand til stand ble jeg stadig forbløffet over å møte ord som også direkte kunne gi et portrett av våre dagers Amerika. Sitatene gav ramsterke påminnelser om at utenom Gud, endres menneskenes natur aldeles ikke, alle dager.

Heller ikke endres planene og hensiktene hos den onde mesterhjerne i den åndelige verden bak kulissene - han som alltid har søkt seg nye måter å piske opp hat mot Guds folk.
En taktikk var i enkel åpenlyshet å klekke ut pene og riktig lydende gloser for den mentaliteten som skulle fortrenge bibelsk lojalitet og gudelig tjenestesinn.

Individet ble henstilt om å ofre seg for et større felles formål. "Samfunnsnytte fremfor egennytte", het det. Slike slagord må ha slått an vellydende strenger i massenes ører, for det var få som kunne ane hva for gruelig manipulasjon som lå bakenfor de edle ordene.

Jeg måtte tenke på president Clintons oppmaninger til "tjeneste", "offervillig innsats", "enhet", "felles verdier", "et velordnet samfunn" og "trygge fellesskap". Hvor få er det vel i dag som har oppdaget de dystre varsler i de nystøpte agenda-begrepene som smykkes med slike tillitsbefordrende ord?

En annen stand forkynte at Grunnskolene ble redskaper til å indoktrinere befolkningen.

Gestapo samlet flittig inn opplysninger fra privatpersoner, og barna ble lært opp til å gi rapport på foreldrene sine. Men Gestapos fremste kilder var nazi-partiets funksjonærer, som stadig overvåket alle innbyggernes virke og bevegelser - og brukte informasjonen til å kartlegge mulige politiske opponenter.

Hvis du har gjort deg kjent med Berit Kjos' artikler, vet du at lederskapet i USA gjør utstrakt bruk av snokete spørreskjemaer, 'mapper' og rapporteringssystem, samt utleverende "gruppe"sesjoner i klasserommene, der barna presses til å avsløre private opplysninger om familiens trosliv og verdier, disiplin og holdninger og kirkefremmøte.

Aldeles som i nazi-Tyskland, er det sosial trening og tilpasning av holdninger som er blitt målet for skoleverket - ikke kunnskapene eller den akademiske opplæringen. Barna læres opp i gruppestyrt tenkning og samfunnsriktige prefabrikerte verdioppfatninger, i linje med fordringene som det luftig nytenkte og visjonært gloserike "fellesskap" i en "global arbeidsstyrke" for det 21.århundre stiller.

Er det hele til å tro? Mange vil føle seg usikre og helst tenke på noe annet. Men vi vil oppfordre deg sterkt til å ta fatt på disse artiklene, der Andy og Berit Kjos dokumenterer "paradigmeskiftet" fra amerikansk individ-basert tenkning og frihet -- til kollektivisme, sterk stat, kontroll og inngrep i daglig liv og virke.

Artiklene, hvorav noen er oversatt til norsk, gir rapporter fra og setter lys på denne utviklingen. Du og dine vil ha behov for å forstå og være beredt på en voksende, offentlig og politisk anført fiendtlighet mot bibelsk forkynnelse og trosliv.

For her må vi la oss påminne om at de nye globale verdinormene er bygget på en mikstur av jord-sentrerte åndelige bestrebelser, kollektivistisk ideologi og globalistiske målsetninger som skal forene oss alle i lojalitet mot lederskapet. Alt dette vil utelukke bibelsk grensesetting og forpliktelse på Guds absolutter.
Uforfalsket kristendom vil ganske enkelt ikke ha noen plass i systemet.

Vårt samfunns organer og apparater for politisk og rettslig ledelse samt utdannelse er blitt infiltrert og endret av et selvbevisst lederskap som har sveket nasjonen og friheten til fordel for luftige utopiske visjoner om den globale landsby. Hollywood og media-monopolene vil lære opp barna til å ønske seg delaktige i den sukrede ondskap, mens skoleverket vil døpe dem i hedenskapets riter og kultus, viet til avgudene. Et antall kirkelige ledere skammer seg over å nevne synden, eller Jesu død og soning for oss. Ikke få som angir seg kristne, flyter med tidsstrømmen og er gjerne trendriktige - for nedsløvet eller utmattet til å kunne skjelne og ta standpunkt.

Skulle det overraske oss? Fra det Gamle testamente av viser Bibelen oss, mange ganger og på mange måter, vår naturgitte tilbøyelighet til å drive hen i apati og kompromisser, i å ta del i hedensk tenkesett, i det kollektive opprøret mot Gud Skaperen og Hans plan og tanke. Dette gjærer omkring oss daglig.
Første brev til Korintierne 10 vers 1-11 skulle lære oss at vi ikke er immune mot de samme konsekvenser som skapte stor ødeleggelse og lidelse i oldtidens Israel. Har vi glemt det helt?

Gjentatte ganger gjorde Gud oss kjent med hva som ville skje med en nasjon som nekter å følge sin rette Hyrde. Lytt og se hvordan denne advarselen treffer vår egen tid:

. . . . Når du så eter og blir mett, og lover Herren din Gud for det gode land Han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover ...
. . . og vokt deg at du ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud som førte deg ut av Egyptens land, av trellehuset.
Si da ikke ved deg selv: det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg denne rikdom . . .
Dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker dem og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag at dere for visst skal omkomme.   (5 Mos 8:10-20)

Etter at de hadde forlatt sin himmelske Fars beskyttelse, var det hungersnød, krig, slaveri og undertrykkelse som møtte Guds elskede folk Israel. De ropte til Gud, og Han reddet dem. Men freden og fremgangen skulle ikke komme til å vare lenge. Snart begynte en ny rundgang med apati, kompromiss med ugudeligheten, opprør og undertrykkelse.

Gud kan ta bort sin beskyttelse fra et folk som vender seg til fremmede guder, men han vil uten svik vokte og lede dem som forblir tro mot Ham. Vi har ikke løfter om å bli vernet mot all lidelse eller forfølgelse, men midt i lidelsene kan vi stole på Hans makt og at Han er nær hos oss i sin kjærlighet.

Vi må huske at hele verden er i den ondes vold (1 Joh 5:19) -- satans underordnede vil vise forakt for vår himmelske Konge, fordreie Hans sannhet og hate Hans folk. Må vi ikke da vente å bli møtt med motstand?

Jesus beskrev det normale kristenliv slik: "Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere" -- "fordi de ikke kjenner Ham som har sendt meg."   (Joh 15:20-21)

Vi må forstå hva Han på forhånd har varslet oss om, vite hva det vil koste å være disippel, og be om å få være beredt på de kampene som må komme.
Det er nå det gjelder, før vi har gitt etter for stemmer som lokker oss til å følge strømmen og leve på kompromiss med verden:

Så la oss . . . legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus . . .
for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.
Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.   (Hebr.12:1-3)

De som velger disippelskapet uten kompromiss vil få erfare en ubeskrivelig glede i Hans nærhet. Det erfarte Stefanus (Apostelgjerningene 7). Vi husker hvordan ansiktet hans lyste mens forfølgerne kastet stenene som slo i stykker kroppen hans. Som han gjorde, kan vi også demonstrere for en verden i sin gudløse nød hvilken seirende kraft vår himmelske majestet Kong Jesus vil komme denne fortapte kloden nåderikt i møte med, med en himmelsk Fars kjærlighet.

Som ganske liten følte jeg kjærlighet til vår konge av Norge. Jeg ville være som ham, være modig nok til heller å dø enn å overgi meg. I senere år ble det klart for meg at denne tapre lederskikkelsen måtte blekne i lyset av min Kong Jesus i himmelen. Men likevel var det i disse årene at vår jordiske konge, i krig og fare og prøvelser, gav meg en visjon, et blikk på sann etterfølgelse av Kristus, som til denne dag er en sinnets skatt for meg. Vi Jesu folk, som er Hans brud og forsamling, er som en nasjon av lojale borgere -

For å styrke oss gjennom kampene som ligger forut, gav vår Konge oss mange kostelige løfter. Disse Mesterens ord har jeg funnet en særlig glede i. Jeg ber om at de også må fylle deg med slik usigelig glede og fred som følger med å få tjene vår allmektige Konge, følge Ham overalt der Han går, og få del i Hans oppstandelses liv i all evighet.

Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld.
Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen.

(Lukas 6:22-23)


Etter Berit Kjos - oversatt og gjengitt med tillatelse
Engelsk originaltekst finnes på http://www.crossroad.to/Persecution/persecute.html

Tilbake til innholdsfortegnelsen